Priestorové vybavenie COV

  1. učebňa IKT,
  2. učebňa stolovania a konferenčná miestnosť,
  3. učebne varenia,
  4. školská knižnica, 2 kabinety,
  5. učebňa cudzích jazykov.